Okres Pomiaru

W zależności od zastosowań aplikacyjnych - proponujemy pomiary przy użyciu różnej wysokości masztów oraz różnych długości okresów pomiaru. Proponujemy wieloletnie, roczne, półroczne lub kwartalne okres pomiaru. Na bieżąco dostarczamy naszym klientom informację o wynikach pomiarów celem progresywnej weryfikacji potencjału energetycznego danej lokalizacji. W farmie cyklicznych raportów informujemy o wynikach analizy danych pomiarowych (link) Na koniec okresu pomiarów dostarczymy podsumowujący raport roczny - informujący o wietrzności terenu dla lokalizacji elektrowni wiatrowej.