Etap 1. - Lokalizacja pod budowę

Rozpoczynamy od wyszukania potencjalnej lokalizacji dla celów ulokowania inwestycji budowy elektrowni wiatrowej lub weryfikujemy atrakcyjność lokalizacji wskazanej przez inwestora. Prezentujemy inwestorowi parametry określające atrakcyjności lokalizacji i zarysowujemy możliwe trudności i elementy ryzyka dla inwestycji.

W ramach etapu pierwszego wykonujemy wstępną prognozę wietrzności terenu starając się oszacować parametry wiatru na bazie dostępnych informacji - biorąc pod uwagę głównie charakterystykę ukształtowania terenu, okoliczne przeszkody i inne elementy wpływające na prędkości wiatru w przyziemnej warstwie atmosfery. Weryfikujemy w skali makro i mikro warunki wiatrowe dla obszaru.


Ustalamy możliwości ulokowania odpowiedniej ilości turbin wynikające z wielkości obszaru, ukształtowania terenu, czy warunków wiatrowych. Dokonujemy wstępnego rozmieszczenia turbin biorąc pod uwagę odpowiednie odległości od najbliższych zabudowań i innych obiektów zaburzających lub wpływających na pracę elektrowni wiatrowej.

Rozpoznajemy istniejącą infrastrukturę energetyczną (15 - 110 kV). Określamy odległości dla linii przyłączeniowej i identyfikujemy ewentualne przeszkody na trasie przyłączeniowej. Wstępnie sprawdzamy możliwość przyłączenia do sieci i odbioru zakładanej mocy produkcyjnej.

Weryfikujemy istniejącą infrastrukturę drogową i identyfikujemy możliwe drogi dojazdowe do lokalizacji farmy i poszczególnych turbin. Nanosimy elementy związane z istniejącą infrastrukturą i obiektami na mapy i tworzymy dokumentację terenu. Dokumentacja zawiera szczegółowe opisy obiektów, współrzędne geograficzne, wysokości, odległości, rozmiary, zdjęcia obiektów i otoczenia.

Kolejnym elementem jest wstępne rozeznanie stanu własności terenów. Określamy strukturę własności gruntów, wielkości i rozmiary działek i określamy możliwości uzyskania prawa dysponowania terenem.

Dopełnieniem działań etapu pierwszego jest wstępne zweryfikowanie aspektów środowiskowych. Sprawdzamy ewentualną kolizję inwestycji powodowaną ulokowaniem na terenie obszaru chronionego wg programu Natura 2000 lub zaplanowanego do ochrony lub występowaniem innych elementów środowiskowych utrudniających inwestycję (ochrona krajobrazu, siedliska lub drogi przelotu ptactwa).

Gromadzimy ponadto podstawowe informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych w terenie. Sprawdzamy nastawienie społeczności lokalnej i weryfikujemy informacje dotyczące nastawienia władz samorządowych odnośnie planowanej inwestycji i korespondowania zamierzeń z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozytywny wynik analizy weryfikującej wymienione elementy, określające atrakcyjność lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowej - pozwala przystąpić do kolejnego etapu realizacji inwestycji.

Etap 1. - Lokalizacja pod budowę :: Etap 2. - Przygotowanie projektu :: Etap 3. - Przygotowanie do budowy